Menu

WOD

Ronald Kerwin

Hero

For Time
20 Power Snatches (95/65 lb)
5 Burpees
15 Power Snatches (105/75 lb)
10 Burpees
10 Power Snatches (115/85 lb)
15 Burpees
5 Power Snatches (135/95 lb)
20 Burpees